Net TopOrg TopEuro Top5 Euro / 'New Pound'Down20 Euro / 'New Pound'
EUR 10 = 10 Euro

Dimension: 127 x 67 mm

© Euro area : National authorities : Finance or Treasury Ministries, Mints.Other : European Commission
Copyright Notice


Net TopOrg TopEuro Top5 Euro / 'New Pound'Down20 Euro / 'New Pound'