Net TopOrg TopEuro Top10 Euro / 'New Pound'Down50 Euro / 'New Pound'
EUR 20 = 20 Euro

Dimension: 133 x 72mm

© Euro area : National authorities : Finance or Treasury Ministries, Mints.Other : European Commission
Copyright Notice


Net TopOrg TopEuro Top10 Euro / 'New Pound'Down50 Euro / 'New Pound'