Net TopOrg TopEuro TopIntroduction2 Euro / 'New Pound'Down5 Euro / 'New Pound'
The Notes (Front & Back)

Draft banknote design © European Monetary Institute, 1997 / European Central Bank, 1998
Copyright Notice


Net TopOrg TopEuro TopIntroduction2 Euro / 'New Pound'Up5 Euro / 'New Pound'